Lergigan 25 mg tabletter, Lergigan Forte 50 mg och Lergigan Mite 5 mg är i grunden ett och samma läkemedel, men med olika styrka på den verksamma substansen. Lergigan Mite är den mildaste varianten och Lergigan Forte den starkaste.

Har du bra eller dåliga erfarenheter av Lergigan? Kommentera här.

Lergigan eller Lergigan Forte kan du ha fått utskrivet förbehandling av vid ångest och spänning i samband med nervösa besvär eller vid sömnproblem. Du kan också ha fått det för att dämpa abstinensbesvär vid alkoholmissbruk eller som hjälp vid sömnbesvär eller mot överdriven upprymdhet. Har du fått Lergigan Mite är det troligen för att du har allergiska besvär eller klåda. Du kan också ha fått Lergigan mot överdriven upprymdhet.


Lider du av yrsel, åksjuka, sjösjuka eller annat rörelseillamående kan du också ha ordinerats Lergigan Forte eller Lergigan Mite, men det troligaste är att du har fått Lergigan Comp mot dina besvär.

Lergigan kan ibland också ges som lugnande medel inför en operation eller ett större ingrepp hos tandläkaren.

Tabletter och dosering

Lergigan finns i tablettform och i doser om 5 mg (Lergigan Mite), 25 mg (Lergigan) eller 50 mg (Lergigan Forte). Tillverkare är det svenskägda, privata läkemedelsföretaget Recip AB, med egen produktion och produktutveckling.

Du bör alltid följa den dosering din läkare har angett, som är anpassad individuellt för dig. Din dosering kan skilja sig från den dosering som anges som normal här.

Lergigan 25 mg: Vit, rund, filmdragerad tablett, kupad, med prägling LE inom bågar, diameter 6 mm. 30 st och 100 st i plastburkar med barnskyddat lock.

Normal dos av Lergigan är:

Om du ska medicineras för ett s.k. nervöst tillstånd

Vuxna: kan ta 5-50 mg upp till 1-3 gånger per dag

Barn mellan 2 och 5 år: kan ta 5 mg upp till 1-3 gånger per dag.

Barn mellan 5 och 12 år: kan ta 10 mg upp till 1-3 gånger per dag.

 

Vid hyperaktivitet och allvarliga orostillstånd

Vuxna: kan ta 25-50 mg, upp till (max) 400-500 mg per dag (dygn).

 

Om du ska medicineras för sömnrubbningar:

Vuxna: kan ta 25-50 mg inför natten och sänggående.

Barn mellan 2 och 5 år: upp till 5-20 mg inför natten och sänggående.

Barn mellan 5 och 12 år: upp till 20-25 mg inför natten och sänggående.

I vissa fall vill din läkare att du gör ett uppehåll med din medicin mellan var tredje och var fjärde natt.

 

Vid åk-/rörelsesjuka:

Vuxna: kan ta 25 mg cirka 1-2 timmar före resan. Tabletten kan också tas kvällen innan du ska ut och åka. Vid extra behov – ta ytterligare två doser under ett dygn.

Barn mellan 2 och 5 år: kan ta 5 mg cirka 1-2 timmar före resan. Tabletten kan också tas kvällen innan resan. Vid extra behov – ta ytterligare två doser under ett dygn.

Barn mellan 5 och 12 år: kan ta10 mg cirka 1-2 timmar före resan. Tabletten kan också tas kvällen innan resan. Vid extra behov – ta ytterligare två doser under ett dygn.

Vid allergi:

Vuxna: kan ta 25(-50) mg innan sänggående.

Barn mellan 2 och 5 år: kan ta 5 mg upp till 1-3 gånger dagligen.


Barn mellan 5 och 12 år: kan ta 10 mg upp till 1-3 gånger dagligen.

Läkemedlet ska inte användas efter det utgångsdatum som finns angivet på förpackningen.

Tänk på detta innan du använder Lergigan

Innan du påbörjar en behandling med Lergigan bör du rådgöra med din läkare om du har vissa andra medicinska problem eller redan medicinerar med andra läkemedel. Det är viktigt att du informerar din läkare om du medicinerar med något av läkemedlen nedan eller om du lider av något av de angivna tillstånden.

 • Förstorad prostata
 • Förträngningar i urinröret, i nedre magmunnen eller i tolvfingertarmen
 • Gulsot
 • Svår muskelsvaghet (myasthenia gravis)
 • Hjärt- eller kärlsjukdom eller förändrad hjärtrytm
 • Risk för hjärnblödning/stroke

 

Lergigan kan också ge ovanligt torr mun, något som ger dig ökad risk för skador på tänderna. Under tiden du medicinerar med Lergigan är det därför extra viktigt att du sköter din munhygien på ett bra sätt. Rekommenderat är att du borstar tänderna med en flourtandkräm minst 2 gånger per dag för att minska risken för tandskador.

Lergigan kan också leda till att tårflödet i ögat minskar, vilket kan ge vissa problem för dig som bär kontaktlinser.

Lergigan tillsammans med andra läkemedel

Om du äter, eller nyligen har ätit, andra mediciner när du får Lergigan, ska du berätta detta för din läkare, då olika läkemedel kan inverka på varandra och ge bieffekter som inte är önskvärda.

Äter du någon av följande typer av läkemedel är det extra viktigt att du berättar det för din läkare:

 • Läkemedel mot rubbningar i hjärtrytmen
 • Somliga antibiotika som t.ex. Moxifloxacin och Erythromycin
 • Metadon
 • Malariamedicin, t ex Meflokin
 • Litium och/eller Cisaprid vid tarmsjukdomar

 

Du bör också undvika att dricka alkohol i samband med att du medicinerar med Lergigan, då medicinen i kombination med alkohol kraftigt kan förstärka läkemedlets lugnande effekt.

Behandlas du också med vätskedrivande medel (s.k. (tiaziddiuretika), bör du äta Lergigan med försiktighet, eftersom kombinationen kan minska kaliumhalten i blodet, vilket ger en ökad risk för rubbningar i hjärtats rytm.

Ett läkemedel med få biverkningar

Att helt undvika biverkningar av läkemedel är svårt, men Lergigan har få vanligt förekommande biverkningar. Det finns dock två biverkningar som anses vara vanliga, eller mycket vanliga, i samband med behandling med Lergigan: Dåsighet och torr mun.

Om du har för vana att ta din Lergigan på kvällen kan det också hända att dåsigheten sitter kvar i kroppen morgonen efter, men det brukar avta efter några dagars användning av Lergigan.

Biverkningar som har registrerats hos färre än 1 av 100 användare är bl.a. registrerade:

 • Svårigheter att kissa
 • Förstoppning
 • Problem att ställa om mellan fjärr- och närsyn
 • Avtagande tårflöde

 

Hos färre än 1 av 1000 användare finns även några allvarligare symptom registrerade;

 • Gulsot, dock utan tecken på leverskador
 • Förändringar i hjärtrytm, oregelbunden hjärtrytm samt förändringar i EKG i samband med förändrad hjärtrytm
 • Hjärtstillestånd

 

Kontakta din läkare, eller prata med personalen på apoteket, om du upplever att du har en biverkning som ökar och blir värre. Du ska också prata med din läkare om du upplever andra symptom, som du tror beror på medicinen.

Vaksamhet i trafiken

Din reaktionsförmåga och vakenhet kan påverkas av Lergigan. Därför bör du vara uppmärksam om du t.ex. ska köra bil, så att din reaktionsförmåga inte är nedsatt när du sätter dig bakom ratten. Detsamma gäller om du ska utföra andra uppgifter som kräver skärpt uppmärksamhet.

Du är själv ytterst ansvarig för att göra bedömningen att du är skärpt nog att utföra uppgifter som kräver din fulla koncentrations- och reaktionsförmåga.

Graviditet och amning

Trots att det inte finns några påvisade ogynnsamma effekter av Lergigan på foster eller spädbarn, bör du ändå rådgöra med din läkare innan du påbörjar behandlingen om du är gravid eller ammar.

Toleransutveckling, beroende och utsättningssymptom

Om du ordinerats Lergigan behöver du inte känna oro för att utveckla ett beroende, då medicinen inte är beroendeframkallande.

Normalt ger Lergigan inte heller några abstinens- eller utsättningssymptom när du avslutar behandlingen.

Förvara din medicin rätt

Har du ordinerats Lergigan bör du tänka på att förvara dina tabletter utom syn- och räckhåll för barn.

Överbliven medicin, eller medicin med utgånget datum, ska absolut inte kastas i hushållssoporna eller toaletten. Den ska lämnas in till närmaste apotek för omhändertagande och förstörelse för att skydda vår miljö.

En tom läkemedelsförpackning kan (och bör) återvinnas – burk samt lock sorteras i insamlingen för hårda plastförpackningar.

Innehållsdeklaration

Det verksamma ämnet i Lergigan är Prometazinhydroklorid och 1 tablett innehåller 5 mg, 25 mg resp. 50 mg av substansen.

Övriga innehållsämnen: Färgämne E171 (titandioxid ), glycerol, sorbitanoleat, vaniljarom, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfatdihydrat, etylcellulosa, makrogol 8000, hydroxypropylcellulosa samt krospovidon (ingår ej i Lergigan mite).

Lergigan Mite innehåller även natriumstärkelseglykolat.